prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Oblasti působení: 

Biografie: 

Prof. MUDr.Alena Pospíšilová, CSc.

Osobní údaje:

narozena: 14.8.1945 ve Znojmě

Studium: Jedenáctiletá střední škola s maturitou v r. 1962

              Lékařská fakulta UJEP Brno, promoce v r.1968

 

Zaměstnání:

od roku 1968 na OHES Znojmo

od roku 1969 na Dermatovenerologické klinice v Brně ve FN U Svaté Anny

od roku 1989 na Dermatovenerologické klinice FN Brno, pracoviště Bohunice

atestace I. stupně z dermatovenerologie v r. 1972

atestace II.stupně z dermatovenerologie v r.1977

Obhajoba kandidátské dizertační práce v roce 1986

Název práce:“Podíl mikrobiální komponenty na chronicitě kožních změn dolních končetin oběhového původu“.

Habilitační řízení a jmenování docentkou v r. 1991

Název práce: „Některé etiopatogenetické a terapeutické problémy bércových vředů.

Profesorské řízení a jmenování profesorkou oboru dermatovenerologie v r. 2003.

 

Pedagogická činnost:

od roku 1974 – odborná asistentka LF UJEP Brno

v letech 1977-1978  kurz vysokoškolské pedagogiky při Filosofické fakultě UJEP v Brně

od roku 19991 – docentka oboru dermatovenerologie LF MU Brno

od roku 2003 -  profesorka dermatovenerologie LF MU Brno

v letech 1996 – 2010  přednostka Dermatovenerologické kliniky  LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

od r. 2011 nadále jako profesorka kožní kliniky LF MU a FN Brno

Vědecko-výzkumná činnost:

V letech 1980-1984 podíl na výzkumném úkolu: „Příčiny chronicity dermatóz a mikroby zevního prostředí“ a  „Mikroby zevního prostředí významné pro patogenezi kožních a slizničních chorobných procesů“

 V letech 1993-1995 spoluřešitelka grantového úkolu č. 1225-3: „Léčba popálenin a kožních defektů pomocí krytu keratinocytů kultivovaných in vitro“.

V letech 1998-2000 hlavní řěšitelka grantového úkolu č.4741-3: „Léčba vitiliga u dospělých osob transplantací autologních melanocytů“.

V letech 1999-2000 studie: „Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie fáze II ke zjištění účinnosti tolerance a dávek acetylcysteinu po dobu tří týdnů u 224 pacientů s akutní atopickou dermatitidou“.

V letech 1999-2000 studie: „Účinek Detralexu u pacientů s pokročilými stádii chronické žilní insuficience (bércovými vředy) léčených po dobu šesti měsíců“.

V roce 1989 – monografie: „Chronické ulcerace bérce a jejich mikrobiální složka“.

V roce 1991 – scénář a realizace výukového filmu: „Vyšetřování a ošetřování bércových poruch žilního původu“.

V roce 1997 – podíl na monografii Paliativní medicína, kapitolou „Kožní projevy u paliativně léčených pacientů“.

V roce 2001 - spolupráce na monografii “Praktická dermatologie v obrazech“

V roce 2001 – autorka monografie „Léčba chronických ran“.

V roce 2002 - podíl na monografii „Praktická angiologie“, kapitolou „Bércové vředy a jejich léčba“.

V roce 2003 – podíl na učebnici Vnitřní lékařství pro nelékařské fakulty, kapitolou „Chronická žilní insuficience“.

V roce 2004 – monografie „Bércový vřed“.

V roce 2004 – podíl na monografii „Choroby ciev“ kapitolou Léčba bércových vředů.

V roce 2005 vypracování pěti diagnostických statí do Lékařského repetitoria.

 

Zahraniční stáže:

V roce 1986 Greisfwald

Výsledky dosavadní vědecko-výzkumné činnosti jsou shrnuty ve 266 publikovaných prací a ve 218 přednáškových sděleních na tuzemských a zahraničních akcích.

 

Členství:

 • členství ve výboru České Flebologické společnosti – vědecký sekretář
 • členka výboru ČADV
 • členství v EADV
 • členka oborové rady pro obor dermatovenerologie na LF MU v Brně
 •  členka výboru České společnosti pro léčbu rány - místopředsedkyně
 • členka komisí pro atestace z oboru dermatovenerologie, pro obhajobu kandidátských prací, habilitačních a profesorských řízení při MU v Brně, KU v Praze a UK v Bratislavě

 

 • školitelka doktorandů
 • členka redakční rady zahraničního časopisu Derma 3.tisícročia
 • členka redakční rady časopisu Dermatologie pro praxi
 • členka redakční rady časopisu „Referátový výběr Dermatovenerologie“,
 • čestný člen České flebologické společnosti,
 •  čestný člen České dermatologické společnosti
 • členka akreditační komise pro obor dermatovenerologie při MZ ČR v letech 2005-2014,
 • členka akreditační komise pro obor dětská dermatovenerologie při MZ ČR 2005-2014,
 • alternativní předsedkyně komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro
 • obhajoby doktorských disertačních prací na LF a doktorském studijním
 • recenzentka monografií a článků k publikacím,
 • oponentka předložených návrhů grantových projektů, závěrečných zpráv
 • a diagnostických standard,
 • oponentka doktorských disertačních prací a habilitačních prací.