Komplikace léčebných metod křečových žil dolních končetin

Žilní onemocnění dolních končetin se řadí mezi nejčastější choroby, postihují 10–25 % populace. Operační technika je detailně rozpracována. Komplikace po operaci varixů dolních končetin nejsou časté, ale vyskytují se, a je nutné o nich informovat.
Žádný chirurgický výkon nelze provést bez jizev.Všechny incize zohledňují kosmetické hledisko.

Při operaci vena saphena magna je cca 3 cm dlouhý řez těsně nad resp. paralelně s tříselným vazem. Při operaci vena saphena parva je jizva v podkolenní krajině. Další jizvy jsou na dolních končetinách z důvodů preparace žíly jak na vnitřní straně kotníku, resp. zevní straně kotníku. Přídatně drobné řezy se provádějí z důvodů odstranění jednotlivých varikózních větví.

imgKomplikace při chirurgické léčbě varixů dolních končetin můžeme rozdělit na peroperační, časné a pozdní.
Časné komplikace jsou všechny, které vzniknou do 4 týdnů po operaci.
Patří mezi ně např. zánět žil jak povrchový, tak i hluboký, plicní embolie.
K pozdním komplikacím se řadí pojem pravé recidivy, jež má příčinu např. v nesprávné diagnostice, nebo taktice výkonu. Obecně platí, že čím složitější klinický obraz žilního onemocnění je operován, tím více stoupá možnost vzniku komplikací. Znovuvytvoření žíly je dáno progresí choroby a vznikem nového refluxu v oblasti hlavního kmene povrchového žilního systému, 4,2-22,6 % do 5 let po výkonu.

Stripping
Odstranění celé v. saphena magna, resp. vena saphena parva, se provádí pomocí modifikovaného Babcockova instrumentária, což je dlouhý vodič, který je na jednom konci opatřen olivkou pro zavádění a na opačném konci kalíškem, do kterého je uvolňovaná žíla zachycena. Olivka se zavádí do lumen žíly a celá sonda, resp. lanko, pak většinou volně projde celou délkou žíly.
Jednotlivé varikózní větve nelze odstranit jen prostým strippingem. K tomu nám slouží jiné instrumentárium. Buď se používají Smetanovy nože nebo háčky a peány. V oblasti jednotlivých větví vedeme miniincize a z nich pak odstraňujeme jednotlivé varikozity po celé délce končetin.

Poranění cév
Při preparaci může dojít k poranění nejen žilního, ale i tepenného či lymfatického systému.
Peroperační krvácení je zpravidla následkem stripingového manévru v. saphena magna, způsobeným vytržením přívodních cév.
Vzácnou komplikací je poranění lymfatických cév v třísle s následnou lymfatickou píštělí.

Poranění nervů
Porušení kožní citlivosti v inervační oblasti n. saphenus je dobře známou komplikací po strippingu VSM. Ztráta citlivosti může být dočasná nebo trvalá v závislosti na stupni a lokalizaci poškození nervu. Incidence této komplikace může dosahovat hodnoty až 58 %.
Již v oblasti třísla dochází ke značným anatomickým variantám a ve vzájemných vztazích nervu vůči cévním strukturám. Tyto variety se dále ještě znásobují v oblasti bérce.
Nervus suralis a nervus cutaneus posterior jsou další nervové struktury, které bývají poškozeny během strippingu vena saphena parva. Výskyt poškození těchto nervů je nepoměrně nižší.

Komplikace: 
hematom – modřina
povrchový zánět žil
hluboký zánět žil
plícní embolie
infekce v operační ráně
porušení kožní citlivosti

Endovenózní laserová ablace a radiofrekvenční ablace žil

jsou efektivní ablace povrchového žilního systému. Léčba pacienta rychleji vrací do normální aktivity. Znovuvytvoření křečových žil je stejně pravděpodobné po 5 lety jako po klasickém chirurgickém výkonu.

Komplikace:
popálení kůže se vyskytuje 11-92 %
bolest 4-85 %
poškození n. saphenus 0,5-5 %
povrchový zánět žil 0-22 %
hluboký zánět žil 0-4 %
plicní embolizace 0-4 %
zatuhnutí tkání v povodí ošetřovanéžíly 15-84 %

Endoskopické přerušení perforátorů

imgPřerušení spojek mezi povrchovým a hlubokým řečištěm.

Komplikace:
hematom – modřina
povrchový zánět žil
hluboký zánět žil
plicní embolie
infekce v operační ráně

Skleroterapie:

Rychlá efektní metoda k odstranění nedostatečného povrchního žilního systému chemickou cestou.

Komplikace:
alegická reakce
intradermální podání
nitrotepenné podání
pigmentace
nekróza v místě vpichu
plicní embolizace

Průběh léčby neodpovídá pokaždé kýženým předpokladům a z nejrůznějších důvodů dochází ke komplikacím.
Dovolte mi proto poznamenat, že i nejšetrnější chirurgický výkon zanechá určité stopy. Jejich rozsah je závislý jednak na stupni onemocnění, technicko-taktické strategii operace, ale i na anatomických poměrech a jejich variantách, které se nedají stoprocentně předem určit a již vůbec ne ovlivnit.

doc. MUDr. Lenka Veverková Ph.D.
I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 60200 Brno
lvever@med.muni.cz

NEWSLETTER
PARTNEŘI