Co je to a-test?

A-TEST je genetický test určený k prevenci tromboembolických onemocnění* u dívek a žen, které užívají, nebo se chystají užívat kombinovanou hormonální antikoncepci.

 

A-TEST je genetický test určený k prevenci tromboembolických onemocnění* u dívek a žen, které užívají, nebo se chystají užívat kombinovanou hormonální antikoncepci.

Pravděpodobnost vzniku těchto onemocnění ovlivňují rizikové faktory, mezi které patří obezita, kouření, nesprávná životospráva, málo pohybu, sedavé zaměstnání… Faktorem zásadního významu je i faktor genetický. Mnozí z nás, aniž bychom o tom věděli, v sobě neseme genetický předpoklad ke vzniku tromboembolických onemocnění. Jedná se o tzv. trombofilní mutace, které zvyšují srážlivost naší krve.

 

Běžně užívaná kombinovaná hormonální antikoncepce** pak může velmi významně zvýšit riziko trombózy, protože rovněž způsobuje vyšší srážlivost krve.

 

Bohužel v dnešní době se objevuje stále více případů mladých dívek nebo žen ve středním věku, které již tromboembolickou nemoc prodělaly. V extrémních případech mohou mít tyto příběhy až tragický konec (více na www.a-test-cz).

 

A-TEST vyšetřuje přítomnost 2 nejzávažnějších a nejrozšířenějších mutací, které dokáží odhalit předpoklady pro zvýšenou srážlivost krve:

1)      Leidenská mutace

2)      Mutace prothrombinového genu

 

Výsledek A-TESTu vás ujistí, zda můžete bez obav užívat kombinovanou hormonální antikoncepci. V případě zjištění některé z mutací doporučujeme informovat vašeho lékaře. Ten vám s ohledem na diagnózu doporučí jinou hormonální antikoncepci, nebo zvolí jiný vhodný typ antikoncepce.

 

Test doporučujeme i těhotným ženám, popř. pacientům před operacemi nebo jinými chirurgickými zákroky, při kterých mohou trombofilní mutace sehrát svou negativní roli.

 

* Klinický pojem tromboembolie zahrnuje dva chorobné děje. Vznik krevní sraženiny uvnitř cévního řečiště (trombóza) a vmetení sraženiny do cév na jiném místě těla (embolie, embolizace) Klasickým případem tromboembolické nemoci je plicní embolie nebo trombóza v dolních končetinách.

**tedy antikoncepce obsahující estrogenní složku

 

  

Jak se odebírá vzorek pro DNA testy?

Odběr vzorku je velmi jednoduchý a nevyžaduje žádnou odbornou průpravu ani znalosti.

Je založen na stěru jemným kartáčkem na vnitřní straně dutiny ústní.

Na kartáčku se zachytí buňky, které poslouží jako zdroj DNA. Tento odběr si může provést každý sám.

 

Když se pacientka rozhodne pro vyšetření, co má udělat?
A-TEST obsahuje všechno potřebné k provedení odběru vzorků a jejich odeslání k vyšetření. Než přistoupíte k odběru, pozorně si prosím přečtěte následující řádky.

Učiňte následující kroky v libovolném pořadí:

   -  Proveďte si odběr vzorků z dutiny ústní.

   -  Vyplňte průvodku vzorků a nezapomeňte ji dole podepsat (před vyplněním průvodky vzorků se prosím pečlivě seznamte s rozdílem mezi zvolením nebo zamítnutím umístění plného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu).

   - Proveďte úhradu 1 950 Kč složenkou přiloženou v soupravě nebo převodem z účtu, popř. použijte naši internetovou platební bránu. Na složence musíte uvést stejné jméno odesílatele jako ve formuláři „Průvodka vzorků“. Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní úhradu, číslo našeho účtu naleznete na www.a-test.cz. Odkaz na platební bránu je tamtéž.

Do obálky s naší adresou obsažené v soupravě A-TEST vložte:

   -  odebraný biologický materiál (kartáček ve zkumavce)

   -  vyplněnou kartičku „Průvodka vzorků“

   -  ústřižek složenky nebo jeho kopii (pokud platíte složenkou)

 

Zásilku odešlete co nejdříve, nejlépe doporučeně. Ponechte si prosím klientskou kartu, na které jsou uvedeny údaje nutné pro vstup do výsledkového portálu.

 

Jak zjistím výsledek vyšetření?

Stav vyšetření (v anonymizovaném tvaru), popř. i jeho výsledek, má každá klientka automaticky k dispozici na výsledkovém portálu, a to po zadání svého klientského čísla a hesla (obojí naleznete na klientské kartě). Anonymizované údaje neobsahují žádné osobní údaje o klientovi.

Jestliže klientka nesouhlasí s umístěním plného výsledku vyšetření na výsledkovém portálu, bude jí výsledek vyšetření odeslán písemně poštou na adresu, kterou zadala do průvodky vzorku.

 

Jakou má klientka záruku, že vyšetření bylo provedeno kvalitně a že jeho výsledek je pravdivý?

Naše laboratoře každoročně podstupují srovnávací testy kvality. Klientka si navíc může vyžádat protokol o svém vyšetření s detailními výsledky a předat jej např. nezávislému odborníkovi k posouzení. GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno. GENERI BIOTECH provádí veškeré testy pro veřejnost a pro lékaře s plnou certifikací na veškeré pracovní a administrativní postupy.

 

Co je vlastně výsledkem vyšetření?

V zásadě jsou možné 2 typy výsledků:

1. možnost: není nalezena žádná ze dvou testovaných mutací, a riziko geneticky podmíněné žilní trombózy je tedy nízké. Tento nález bývá nejčastější.

2. možnost: v některém ze dvou sledovaných genů je nalezena mutace. Tato mutace může být nalezena v heterozygotním nebo homozygotním stavu.V ojedinělých případech může být nalezena kombinace mutací.

 

Součástí výsledku je i odborný výsledek určený pro lékaře. Pokud tedy své výsledky předáte svému lékaři, což doporučujeme, jistě je ve své péči o vás zohlední.

Samostatný pozitivní průkaz mutace berte především jako informaci, kterou je vhodné konzultovat s vaším lékařem, nejlépe gynekologem, praktickým lékařem, případně hematologem nebo genetikem, kteří vám poradí, co dělat dále.

 

Kde může pacientka objednat soupravu A-TEST?

Soupravu A-TEST lze objednat na našich webových stánkách www.a-test.cz nebo u vašeho gynekologického lékaře.

 

www.generi-biotech.com

www.a-test.cz

NEWSLETTER
PARTNEŘI